Форум демсил Білорусі визнав лукашенка терористом

НОВИНИ 13.07.2022 Коментарі 0

Визнати самопроголошеного президента Республіки Білорусь терористом закликали світове співтовариство учасники ІІ-го Форуму демократичних сил Білорусі. Відповідне рішення міститься у декларації, затвердженій під час заходу, що відбувся у Берліні (Німеччина) протягом 11-12 липня.

ЗІФ подає тексти декларації українською та російською мовами.  

Декларація про визнання громадянина Лукашенка О.Г. терористом

Ми, представники політичних партій, організацій, рухів та ініціатив, представники громадян Республіки Білорусь, держави-співзасновника Організації Об'єднаних Націй, учасники «Форуму демократичних сил Білорусі», які представляють народ Білорусі, виходячи з наявних фактів злочинів проти мирних громадян Республіки Білорусь, систематичних і наростаючих порушень прав людини, наростаючої міжнародної загрози безпеки, співучасті в агресії проти незалежної та суверенної держави Україна, а також на підставі шантажу застосування зброї масової поразки проти європейських держав, вважаємо за необхідне прийняти декларацію, згідно з якою громадянина Лукашенка О.Г. визнати міжнародним терористом, а його режим – терористичною організацією.

Доводи на користь ухвалення декларації:

1. Дії режиму Лукашенка, зокрема створення поліцейської держави: залякування, стеження, заборона масових заходів, тортури, знищення незалежних засобів масової інформації, масові арешти, хибні звинувачення та показові судові справи;

2. Військові навчання і численні брехливі заяви, спрямовані на дезінформацію і прикриття військового нападу, що готується на незалежну державу Україна, а також територіальна, матеріальна та технічна підтримка дій агресора в особі Росії та її приватних військових компаній з метою підриву суверенітету держави Україна;

3. Скасування прав громадян під приводом боротьби з тероризмом;

4. Захоплення іноземного повітряного судна;

5. Дезінформаційні кампанії режиму, спрямовані на дестабілізацію іншої держави. Створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі;

6. Убивство своїх політичних опонентів, незалежних журналістів, у тому числі на території незалежних держав;

7. Постійні спроби отримати ядерну зброю у своє розпорядження та шантаж застосуванням зброї масового ураження проти незалежних держав.

Описані критерії не тільки повністю відповідають характеристикам державного тероризму, згідно з Женевською декларацією про тероризм від 21 березня 1987 року, але й попереджають нас про наслідки, що можуть чекати на світ, якщо держави-учасниці ООН, і насамперед ми, як представники держави-співзасновниці, не зроблять своєчасних кроків з відповідного позначення такого режиму, з наступними діями, спрямованими на обмеження його повноважень.

Виходячи з цього, ми:

1. Визнаємо Лукашенка Олександра Григоровича міжнародним терористом, а всіх причетних до зазначених вище злочинів – учасниками терористичної організації;

2. Закликаємо уряди цивілізованих держав і міжнародні інститути наслідувати приклад учасників демократичного руху Білорусі, визнавши на офіційному рівні режим у Білорусі терористичним. Цілком припинити з ним будь-які переговори чи співпрацю, так як це означало би співпрацю та/або спонсорство терористичної діяльності;

3. Усе відповідальне світове співтовариство закликаємо до співпраці, вироблення рішень протидії терористичній організації Лукашенка, а також сприяння в обмеженні її можливостей, аж до повної ліквідації, як явну, непередбачувану й очевидну загрозу світовій безпеці.

Прийнято 12 липня 2022 року.

______________________________________________________________________________________

Декларация о признании гражданина Лукашенко А.Г. террористом

Мы, представители политических партий, организаций, движений и инициатив, представляющие граждан Республики Беларусь, государства-сооснователя Организации Объединенных Наций, участники “Форума демократических сил Беларуси”, представляющие народ Беларуси, на основании имеющихся фактов преступлений против мирных граждан Республики Беларусь, систематических и нарастающих нарушений прав человека, нарастающей угрозе международной безопасности, соучастии в агрессии против независимого и суверенного государства Украина, а также, на основании шантажа применения оружия массового поражения против европейских государств, считаем необходимым принять декларацию, согласно которой гражданин Лукашенко А.Г. признается международным террористом, а его режим террористической организацией.

Доводы в пользу принятия декларации:

Действия режима Лукашенко, в том числе создание полицейского государства: запугивание, слежка, запрет массовых мероприятий, пытки, уничтожение независимых средств массовой информации, массовые аресты, ложные обвинения и показательные судебные разбирательства;

Военные учения и множественные лживые заявления, направленные на дезинформацию и прикрытие готовящегося военного нападения на независимое государство Украина, а также территориальная, материальная и техническая поддержка действий агрессора в лице России и ее частные военные компании с целью подрыва суверенитета государства Украины;

Отмена прав граждан, под предлогом борьбы с терроризмом;

Захват иностранного воздушного судна;

Дезинформационные кампании режима, направленные на дестабилизацию другого государства. Создание миграционного кризиса на границах Литвы и Польши;

Убийство своих политических оппонентов, независимых журналистов, в том числе на территории независимых государств;

Постоянные попытки заполучить ядерное оружие в свое распоряжение, и шантаж применением оружия массового поражения против независимых государств.

Описанные критерии не только полностью соответствуют характеристикам государственного терроризма согласно Женевской декларации о терроризме от 21 марта 1987 года, но и предупреждают нас о последствиях, которые могут ждать мир, если государства участники ООН, и прежде всего мы, как представители государства-сооснователя, не предпримут своевременных шагов по соответствующему обозначению такого режима, с последующими действиями направленными на ограничение его возможностей.

Исходя из этого, мы:

Признаем Лукашенко Александра Григорьевича - международным террористом, а всех причастных к указанным выше преступлениям – участниками террористической организации;

Призываем правительства цивилизованных государств и международные институты последовать примеру участников демократического движения Беларуси, признав на официальном уровне режим в Беларуси террористическим. Полностью прекратить с ним любые переговоры или сотрудничество, так это означало бы сотрудничество и/или спонсорство террористической деятельности;

Все ответственное мировое сообщество призываем к сотрудничеству, по выработке решений противодействия террористической организации Лукашенко, а также содействии в ограничении ее возможностей, вплоть до полной ликвидации, как явную, непредсказуемую и очевидную угрозу мировой безопасности.

Принято 12 июля 2022 года.

Support the project here:

DONATE

Відгуки

Немає відгуків.

Залишити коментар

Оцінити
Відправити

Copyright © 2017-2024 by ZahidFront. Powered by BDS-studio.com

Підпишіться на ЗІФ у Facebook: